VARDAGSSTARK

Dataskyddspolicy

Personuppgifter
Alla dina personuppgifter hanteras enligt GDPR-lagen och enligt varje kundsystems villkor som vi använder för att tillhandahålla tjänsten tlll dig. Här nedan kan du läsa vad som gäller för varje system. Kontakta oss om det är något du inte förstår eller vill ha hjälp med 02312525

Dina uppgifter kommer att användas för att kunna skicka information och marknasdföring om så behövs

Avbokning av tjänst
Du kan avboka din behandling utan kostnad fram till 24-timmar innan behandlingen påbörjas, avbokningskod har du fått i det bekräftelsemail som du fick i samband med bokning. Om du saknar detta i din inkorg kan du även se efter i din skräppostmapp.
För senare avbokning, eller om du uteblir helt utan att ha gjort en avbokning fakturerar VARDAGSSTARK 100 % av behandlingens pris plus 45kr i faktureringsavgift.
Avbokning kan endast ske genom att använda den länk som följde med bokningsbekräftelsen. Det går inte att avboka genom att svara på bokningsbekräftelsen eller genom SMS då dessa adresser inte övervakas varje minut.
Vi accepterar inte avbokning via mail då mail kan försvinna samt granskning av mail endast sker under kontorstid och avbokning kan därför falla inom 24-timmars gränsen.
Varför dessa avbokningsregler?
VARDAGSSTARK är ett privat företag. Detta innebär att de behandlingar vi utför utgör de intäkter som företaget får in för att driva verksamheten, och därmed den lön som de anställd kan kan ta ut.
Vad händer om jag inte bestrider eller betalar fakturan?
Fakturan överlåts till Bokadirekt som sköter inbetalningar och eventuell inkasso.
Vardagsstark är medvetna om att olyckor händer (man själv eller anhörig är involverad) eller att man är tvungen att besöka akutmottagningen. I dessa fall behöver vi t.ex kvitto på akutbesök.


Sen ankomst
Vi förbehåller oss rätten att förkorta bokad behandling vid händelse av försenad ankomst till behandling med motsvarande tid så att efterföljande kunder inte drabbas

Ångerrätt
Enligt Konsumentombudsmannen är vi skyldiga att informera dig som kund att du har 14 dagars ångerrätt när du köper någon av våra kurser eller kort i webbutiken online!
Vid sjukdom och pengar tillbaka måste läkarintyg uppvisas, då betalas 90% tillbaka till ditt konto du använt vid betalning.

ZOEZI (Kundsystem för Drop in-klasser och webbutik för träningskort)
Information till kontaktpersoner hos kunder om Zoezis behandling av personuppgifter
Vi värnar om din integritet
Zoezi AB, Norra Oskarsgatan 27A, 582 73 Linköping, tel. 013-101840, (”Zoezi”) värnar om att skydda din personliga integritet. Vi arbetar därför för att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt enligt gällande lag. Zoezi är s.k. personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all information som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara uppgifter som ditt namn, ditt personnummer eller din e-postadress.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Ändamål och rättslig grund för behandlingen
Vi behandlar i första hand dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra avtal med det företag som du verkar hos och som är vår kund. Vi bedömer att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål är berättigat och att dina intressen inte väger tyngre. Vi anser också att berättigade intressen för behandling av dina personuppgifter är planering och utveckling av vår verksamhet, marknadsföring av våra egna produkter och tjänster, goodwill, säkerhetsändamål och rättsliga anspråk.
I vissa fall måste vi behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser, t.ex. för att sköta vår ekonomi och bokföring.

Till vilka kan vi lämna ut dina uppgifter?
Vi kan lämna ut dina personuppgifter till våra anställda och konsulter, våra leverantörer av IT-tjänster, datasystem samt finansiella och juridiska tjänster, banker, försäkringsbolag och till myndigheter och andra offentliga organ.
Vi strävar efter att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I den mån behandling av dina personuppgifter sker utanför EU/EES sker sådan behandling alltid enligt gällande lag. Behandling av dina personuppgifter kan ske av företag i USA som är anslutna till s.k. privacy shield, vilket har godtagits som en adekvat skyddsnivå för behandling av personuppgifter av EU-kommissionen.

Hur länge behandlar vi dina uppgifter?
Vi behandlar som utgångspunkt dina personuppgifter under den tid som vi har ett avtal med det företag som du verkar hos och i ett år därefter. Vissa personuppgifter kan sparas under en längre tid beroende på varför personuppgifterna behandlas. De personuppgifter som behandlas för att kunna sköta vår ekonomi och bokföring enligt lag sparas i sju år. Vi kan spara dina personuppgifter i upp till tio år (eller under den tid som tvist pågår) i samband med rättsliga anspråk.

Dina rättigheter
Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar. Du har också rätt att begära radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot vår behandling av dina personuppgifter och att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för överföring till annan leverantör (s.k. dataportabilitet). Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att ge in klagomål till Datainspektionen (blivande Integritetsskyddsmyndigheten). Du har alltid rätt att avregistrera dig från direktmarknadsföring genom att kontakta oss.

Tveka inte att fråga
Om du har frågor eller synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter, tveka inte att fråga Johanna Zechel (info@zoezi.se).
 

BOKADIREKT (som har med bokning av tid att göra)
Genom att klicka "boka" överförs de uppgifter du lämnat i formuläret till Bokadirekt och till det företag du bokar tid hos.
Uppgifterna inhämtas för administration och kommunikation angående bokningen samt för marknadsföring och verksamhetsutveckling av både Bokadirekt och företaget du bokar hos.
Uppgifterna behandlas konfidentiellt och lämnas endast ut till tredje part för ovanstående syften samt i de fall lagen kräver det.
Under dataskyddsförordningen har du rätt att begära ett utdrag av dina uppgifter, rätta dem eller få dem raderade.
Beroende på vilken aktör du vill utöva dina rättigheter mot kontaktar du antingen Bokadirekt på support@bokadirekt.se eller VARDAGSSTARK på 02312525.
Du har också rätt att framföra eventuella klagomål till Datainspektionen.

Villkor för användning av tjänsten:

Inledning
Denna tjänst för bokning och betalning (”Bokningstjänsten”) drivs av Bokadirekt i Stockholm AB (i detta avtal benämnt ”Bokadirekt” ”vi”, ”oss” eller ”vår”). Bokadirekt är registrerat i Sverige med organisationsnummer 556580-5412 och vår registrerade adress Kungsgatan 27, 111 56 Stockholm.
Följande villkor och bestämmelser reglerar användningen av Bokningstjänsten, vilken tillhandahålls av Bokadirekt på uppdrag av de tjänsteutövare (”Tjänsteutövare”) som är publicerade på Bokadirekt.se och som erbjuder bokning (”Bokning”) och betalning av sina tjänster. Genom att använda Bokningstjänsten anses du ha godkänt dessa villkor och bestämmelser (”Användarvillkoren”).

Din bokning
Vi ber dig notera att de tjänster som du bokar genom att använda dig av Bokningstjänsten tillhandahålls av Tjänsteutövaren direkt och inte av Bokadirekt. När du använder Bokningstjänsten för att boka en tjänst hos den Tjänsteutövare du har valt, ingår du och Tjänsteutövaren därför ett direktavtal som Bokadirekt inte utgör part till. Vi ber dig också att notera att eventuell betalning av tjänster bokade via Bokningstjänsten hanteras av Klarna på uppdrag av Tjänsteutövaren. 
För att göra en Bokning med hjälp av Bokningstjänsten måste du ha rättskapacitet att göra detta och du måste åta dig ekonomiskt ansvar för alla transaktioner som görs i ditt namn. Du måste säkerställa att alla uppgifter som du lämnar till oss är sanna och korrekta. 

Avbokning och ”No-show”
Om du vill avboka din bokning ska du använda den avbokningskod i bokningsbekräftelsen som visas på skärmen efter bokning och som tillsänds dig via e-post. Avbokning ska göras, med avbokningskoden, på www.bokadirekt.se/cancel. Avbokning kan ej göras via mail. 
Om betalning initieras vid bokningstillfället så kan avbokning ske senast 24 timmar innan bokningen. Kommer du inte till Tjänsteutövaren till den bokade tiden debiteras en "no-show”-avgift, motsvarande kostnaden för tjänsten, av Tjänsteutövaren. 
Om betalning inte initieras vid bokningstillfället gäller respektive Tjänsteutövares individuella avbokningsregler, dessa regler framkommer på varje Tjänsteutövares bokningssida och på bokningsbekräftelsen. Kommer du inte till Tjänsteutövaren till den bokade tiden äger Tjänsteutövaren rätt att debitera en "no-show”-avgift, motsvarande kostnaden för tjänsten. 

Att tänka på
Vi ber dig tänka på att komma i god tid och ta med dig en kopia av e-postbekräftelsen eller en kopia av e-postbekräftelsen. Har du initierat betalning av bokningen ska du även ta med dig legitimation. Har du Bokat och betalat en tjänst åt någon annan ska denne ha med sig en kopia på din legitimation samt e-postbekräftelsen till Tjänsteutövaren.
Vi förbehåller oss rätten att annullera bokningar eller initierade betalningar och utan föregående meddelande till dig säga upp eller begränsa, suspendera eller avsluta din tillgång till hela eller delar av Bokningstjänsten om vi får anledning att tro att du missbrukar Bokningstjänsten eller om du överträder dessa Användarvillkor.
Eftersom ditt avtal är tecknat direkt med Tjänsteutövaren ska alla frågor som du kan tänkas ha i förbindelse med din bokning ställas direkt till Tjänsteutövaren med användande av de kontaktuppgifter som anges i e-postbekräftelsen.
Vi förbehåller oss rätten att spärra din tillgång till vår Tjänst samt i tillämpliga fall alla användar-ID och lösenord som utfärdats till dig om du enligt vår uppfattning har underlåtit att följa något av villkoren i detta Avtal.

Ytterligare villkor och bestämmelser
Eftersom din Bokning avser en tjänst vid en bestämd dag eller tidsperiod så gäller ej ångerrätten enligt ”Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler” vid bokning på Bokadirekt.se (Du kan läsa om undantagen i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, i kapitel 2, paragraf 1 och 11). Avbokning kan dock alltid ske inom avbokningsreglerna. I det fall betalning har initierats vid bokningstillfället så kan bokningen avbokas senast 24 timmar innan tidpunkten för den bokade tiden.
Utöver dessa Användarvillkor kan användningen av en Tjänsteutövares eller Bokningspartners hemsida, samt andra tjänster och produkter som tillhandahålls av Tjänsteutövare och Bokningspartner i Bokadirekts nätverk, vara föremål för ytterligare villkor och bestämmelser som kan beslutas av respektive Tjänsteutövare och/eller Bokningspartner från tid till annan. Sådana villkor och bestämmelser gäller utöver Användarvillkoren och utgör inget alternativ till dem. Var noga med att läsa sådana ytterligare villkor och bestämmelser innan du använder hemsidorna och/eller köper tjänster och produkter som tillhandahålls av Tjänsteutövare och Bokningspartner.

Personuppgifter
För att kunna använda vår Tjänst måste du registrera vissa ("Uppgifter"), inklusive ditt namn, din e-postadress och, i vissa fall, ett lösenord. Alla Uppgifter som du lämnar till oss kommer att användas av oss i enlighet med dessa Användarvillkor samt, i tillämpliga fall, i enlighet med villkoren i alla sekretesspolicyer som gäller för Tjänsteutövare och/eller Bokningspartner.
I enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204) informeras om att de uppgifter som du lämnar vid bokning av tjänst kommer att behandlas konfidentiellt för ändamålet så att Din kundrelation med Bokadirekt och/eller den terapeut som du bokar tid hos skall fungera på ett tillfredsställande sätt beträffande tjänsten med mera. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål. Enligt lagen har Du rätt att efter skriftlig ansökan en gång per år få besked om vilka uppgifter om Dig som finns registrerade. Du har också rätt att begära rättelse av sådana uppgifter. Om du inte vill att dina personuppgifter registreras skall du inte använda dig av Bokadirekts tidsbokningstjänst. När Du i samband med bokning lämnar personuppgifter om dig själv, lämnar Du samtycke enligt Personuppgiftslagen (1998:204).
Du kommer att få e-post och/eller textmeddelanden, inklusive förfrågningar att lämna omdömen, relaterade till fullföljandet av din bokning och din användning av Bokningstjänsten, och vi kan komma att använda dina uppgifter i det syftet. Vi kommer inte att debitera dig för dessa meddelanden, via epost eller SMS. Vi är inte ansvariga för eventuella avgifter som du ådrar dig från din mobiltelefonleverantör. Dessutom kan du vid bokningstillfället eller något annat tillfälle, även få information och specialerbjudanden om framtida bokningar, produkter, tjänster eller erbjudanden från Tjänsteutövaren och/eller Bokningspartnern från tid till annan och vi kan ta hänsyn till dina Uppgifter för att förbättra relevansen av dessa meddelanden till dig. Du är ansvarig för att se till att alla personuppgifter som du lämnar till oss är korrekta och aktuella. Du måste behandla din lösenordsinformation som konfidentiell och får inte avslöja den för någon annan person.

Cookies
På samma sätt som andra kommersiella hemsidor använder vår Tjänst en standardteknik kallad ”cookies” samt webbserverloggar för att samla in information om hur vår Tjänst används så att vi ska kunna förbättra Bokningstjänsten. Information som samlas in via cookies och webbserverloggar kan innehålla tid och datum för besöken, vilka sidor som besökts, hur lång tid som använts för användning av Bokningstjänsten samt vilka hemsidor som besökts innan och efter du använde vår Tjänst. Cookies ger oss inte möjlighet att samla in några personuppgifter om dig och vi sparar generellt sett inte några personuppgifter som vi får från dig via cookies.

Bokningstjänstens tillgänglighet
Din tillgång till Bokningstjänsten medges tills vidare och vi förbehåller oss rätten att återkalla eller förändra Bokningstjänsten utan föregående meddelande.
Vi avsäger oss därför allt ansvar för eventuella avbrott eller brister i tillgängligheten avseende Bokningstjänsten i den utsträckning det är rättsligt möjligt för oss att göra detta.
Du bär hela ansvaret för att vidta alla nödvändiga tekniska och andra arrangemang för att få tillgång till Bokningstjänsten. Du har även ansvaret för att se till att alla som använder Bokningstjänsten via din internetuppkoppling och dina kontouppgifter är medvetna om dessa Användarvillkor och följer dem.

Restriktioner för användningen
All copyright samt alla rättigheter till databaser, varumärken, immateriella rättigheter och andra upphovsrätter som omfattas av vår Tjänst samt allt innehåll som görs tillgängligt för dig via Bokningstjänsten, förblir vår eller våra licensgivares egendom. Alla sådana rättigheter förbehålls uttryckligen.
Du samtycker till att inte använda vår Tjänst på ett sätt som kan få en eller flera av våra Tjänster att störas, skadas, förlora i effektivitet eller försämras på annat sätt, eller på något sätt som strider mot gällande lagstiftning.

Säkerhet
Vi upprätthåller högsta möjliga säkerhetsstandard, men informationsöverföring över internet är aldrig helt säker. Även om vi gör vårt allra bästa för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte helt garantera säkerheten för de uppgifter som du sänder till vår Tjänst. Alla överföringar görs på din egen risk. Så snart vi har tagit emot dina personuppgifter använder vi oss av mycket strikta procedurer och säkerhetsfunktioner för att förhindra obehörig användning.

Vårt ansvar
Vi åtar oss inget ansvar för eventuella förluster, skador eller kostnader som du åsamkas eller drabbas av till följd av virus eller skadlig programvara som du eller din dator drabbas av genom att ansluta dig till eller använda vår Tjänst.
I den största utsträckning som gällande lagstiftning tillåter friskriver vi oss från allt ansvar till följd av förlitande på något innehåll tillgängligt via Bokningstjänsten. Du bär hela risken för fullständigheten, riktigheten eller användbarheten i fråga om allt innehåll som du använder dig av via vår Tjänst.
I den största utsträckning som gällande lagstiftning tillåter friskriver vi oss från allt ansvar till följd av din användning av:
Tjänster och produkter som tillhandahålls av en Tjänsteutövare och/eller Bokningspartner; samt
Tjänsteutövares och/eller Bokningspartners underlåtenhet att helt eller delvis tillhandahålla sådana tjänster eller produkter.
I den största utsträckning som gällande lagstiftning tillåter friskriver vi oss uttryckligen från alla garantier och villkor, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men ej begränsat till, underförstådda garantier och villkor för tillfredsställande kvalitet och lämplighet för ett visst syfte. Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella skador till följd av din användning av (inklusive all programvara eller system som du använder för att ansluta till) vår Tjänst, inklusive, men ej begränsat till, skador på datorer, programvara, system eller bärbara enheter som du använder för att ansluta till sagda Tjänst.
Under inga omständigheter tar vi ansvar för eventuella följdskador, oförutsedda skador eller särskilda skador eller för förlust av rörelsevinst, produktionsavbrott, förlust av affärsinformation, förlust av data eller förlust av någon förmån till följd av din användning eller oförmåga att använda våra Tjänster.

Ändringar
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa Användarvillkor. Din fortsatta användning av vår Tjänst efter sådana ändringar utgör ditt godkännande av dessa ändringar.

Jurisdiktion och gällande lagstiftning
Svensk domstol har exklusiv jurisdiktion över alla rättsanspråk som uppstår till följd av eller är relaterade till din användning av Bokningstjänsten. Dessa Användarvillkor regleras av svensk lag.

Kontakta oss
Du får gärna kontakta oss om eventuella frågor relaterade till dessa Användarvillkor på support@bokadirekt.se
Tack för att du använder vår Tjänst.

Hemsida24 (allt som sker på vår hemsida inkl webbutik) 
Vi använder och skyddar dina personuppgifter på följande sätt:
1. Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår webbplats, loggar in på ditt konto, gör ett köp, deltar i en tävling och/eller när du loggar ut. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och/eller kreditkort.

Oavsett om du använder tjänsten Hemsida24 eller tjänsten Heymo är det Hemsida24 AB ( organisationsnummer 556783-7595) som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig). Du kontaktar oss enklast via supportfunktionen direkt på hemsidan.
Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

2. Användning av information
Vi behandlar information på olika grunder:
A) För att kunna administrera avtalsrelationen, till exempel för att kunna hantera betalningar och möjliggöra att du loggar in hanterar vi

- Kontaktuppgifter
- Kontokortsuppgifter eller andra betalningsuppgifter
- Inloggningsuppgifter

Den här typen av information är nödvändig för att kunna skapa ett konto och använda tjänsten, om du inte tillhandahåller denna information kan du inte använda tjänsten.
För att möjliggöra återställning av ditt konto om du ångrar uppsägning av Tjänsten bevarar vi dessa uppgifter i upp till två år efter att du sagt upp avtalet om Tjänsten. Ingen annan behandling än lagring och radering kommer att ske under denna tid. Önskar du att uppgifterna raderas permanent tidigare ber vi dig höra av dig till oss. Av säkerhetsskäl dröjer raderingen vid begäran upp till två månader för att försvåra obehörig radering.

B) Med syfte att kunna ge dig personlig service och erbjudanden samt för sedvanlig kundrelationshantering och för att utveckla tjänsten behandlar vi:

- Administrativ information
- Information om vilka produkter du har köpt
- Cookiedata
- Kontaktuppgifter

Vi har gjort bedömningen att vi har ett berättigat intresse att behandla dessa data för dessa ändamål i form av upprätthållande av kundrelationen, marknadsföring och utveckling. Vill du avstå från sådan behandling är du välkommen att kontakta oss.
Vi behandlar också faktureringsinformation i enlighet med de krav som vid var tid gällande lagstiftning kräver, till exempel för bokföringsändamål. Sådan information sparas så länge som lagen kräver.

3. Utlämnande till tredje part
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart (personuppgiftsbiträden eller underbiträden) som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell och i övrigt följa gällande personuppgiftslagstiftning.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information med rättsvårdande myndigheter, it-säkerhetskonsulter, jurister och revisorer i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

4. Informationsskydd
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

5. Använder vi oss av cookies?
Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats. Vi använder även Googles annonscookies i syfte att återkoppla till de som har besökt vår webbplats.

6. Dina rättigheter som registrerad
Du har rätt att begära tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig och begära att de rättas eller raderas (om de är felaktiga), att vi slutar använda dem för ett specifikt ändamål, att få ut dem i ett digitalt läsbart format (till dig eller direkt till en annan tjänsteleverantör). Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter felaktigt tar vi gärna emot klagomål och förbättringsförslag i vår supportfunktion på hemsidan, du har också rätt att framföra klagomål till Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten).

7. Avsluta prenumeration
Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

Har du frågor gällande vårt arbete är du välkommen att kontakta vår support.

web counter
Besöksräknare sedan maj 2009